En دو شنبه 24 خرداد 1400
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

واحدهای ستادی

سرپرست امور قراردادها
 • نام
  هادی نعمت‌زاده
 • سمت
  سرپرست امور قراردادها
 • Icon For Call#1
 • Icon For Call#1
سرفصل فعالیت‌ها:

 • انجام فرآیند برگزاری مناقصات و خرید خدمات مشاور مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوطه.
 • بررسی درخواست‌های انجام امور پیمانی، شرح کار، جداول نرخ و ... ارسال شده توسط ادارات مجری جهت حصول از رعایت قوانین و مقررات.
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه و همچنین انعقاد قرارداد برای انواع معاملات مورد نیاز و الحاقیه‌های مربوطه.
 • برنامه‌ریزی زمان‌بندی و کنترل مراحل انجام مناقصات و همچنین پاسخگویی به سئوالات شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت رفع ابهام یا اشکال.
 • اخذ و بررسی تضمین‌های مورد نیاز قرارداد حسب آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی و همچنین ترخیص آنها و اعلام شماره حساب‌های معرفی شده پیمانکاران و مشاوران به امور مالی.
 • ارائه نظرات قراردادی به مدیران طرح‌ها و پروژه‌ها، مدیران و روسای ادارات مجری در زمینه امور مربوط به مناقصات و قراردادها.
 • عضویت و شرکت در کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته‌های تغییرات، تاخیرات، حل اختلاف، کمیسیون‌های مناقصات و مزایدات و ارائه نظرات کارشناسی در امور مرتبط.
 • مشارکت در تهیه گزارش‌ها، آمار و اطلاعات مرتبط با مناقصات و قراردادها، مطالعه سوابق و بررسی پرونده قرارداد و تهیه پاسخ‌های مرتبط با سئوالات نهادهای نظارتی، بررسی و کنترل گزارش‌های مربوط به انجام فرایند معاملات خاص ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مناقصات محدود.
 • همکاری در تغذیه اطلاعات مربوط به مناقصات و قراردادهای شرکت در سامانه‌های مربوطه.
 • بررسی موارد افزایش/ کاهش یا تمدید مدت قراردادها و ارجاع به کمیته‌های تخصصی مربوطه.
 • شرکت در جلسات بررسی و اظهارنظرهای موردی در خصوص قراردادها و یا اسناد تهیه شده توسط سایر ادارات.

 

تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000