En سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

واحدهای ستادی

رئیس پژوهش و فناوری
  • نام
    ابوالفضل وروانی فراهانی
  • سمت
    رئیس پژوهش و فناوری
  • Icon For Call#1
  • Icon For Call#1
  • Icon For Mail
سرفصل فعالیت‌ها:

اهم فعالیت‌های پژوهش و فناوری به شرح زیر است:

 سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های راهبردی جهت ایجاد زیرساخت فناوری و نوآوری در شرکت.

 ساختارسازی و ایجاد مدل همکاری و توسعه فناوری در چارچوب مشارکت‌های جهانی و داخلی به منظور استفاده از حداکثر بضاعت‌های علمی ایجاد شده و توان فناوری تجربه شده.

 استقرار نظام پژوهش و فناوری در شرکت نفت فلات قاره ایران جهت حرکت از شرکت عملیات محور به دانش‌محور بر اساس همکاری ساختارمند مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با بدنه فنی و عملیاتی شرکت.

 برنامه‌ریزی اجرایی جهت به‌کار‌گیری و توسعه فناوری‌های جدید در قالب پروژه‌های پژوهشی متناسب با چالش‌ها و نیازهای عملیاتی شرکت.

 تعریف، تدوین و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی/ کاربردی با هدف افزایش ضریب ازدیاد برداشت از مخازن، بهبود و سهولت عملیات تولید، کاهش هزینه‌های اجرایی و شدت مصرف انرژی.

 صیانت از دانش فنی نخبگان و راهکارسازی جهت به کار گیری اندوخته‌های علمی/دانشگاهی بر اساس نیازهای اجرایی و عملیاتی با حمایت از رساله‌های دانش‌آموختگی، انتشار کتب و مقالات و حضور مؤثر در مجامع علمی.

 تلاش همه‌جانبه و به‌کار‌گیری خرد جمعی در راستای تحقق آرمان جنبش نرم‌افزاری و کسب جایگاه شایسته علم و فناوری.

 

پروپوزال نخبه وظیفه

فرم اطلاعات دانشجویی ذینفعان

فرم پروپوزال دانشجویی 98

فرم خاتمه پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

 فرم پروپوزال پژوهشی

فرم خاتمه پروژه

 

خانم مریم معین‌آبادی مسئول پروژه‌های دانشجویی تحصیلات تکمیلی و نخبه وظیفه

شماره تماس: 23383150

تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000