En سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
پورتال شرکت نفت فلات قاره ایران

مدیریت ها

مدیر امور فنی
سرفصل فعالیت‌ها:

مدیریت امور فنی انجام فعالیت‌های زمین‌شناسی، پتروفیزیک، حفاری، مهندسی مخازن و مسئولیت مطالعه مستمر مخازن و تهیه (Master Development Plan(MDP ، مهندسی بهره‌برداری، اجرا و نیز نظارت بر كار پیمانكاران و مشاوران، حفاری و خدمات جنبی، برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات مربوطه در میادین مختلف را به عهده دارد.

اهم فعالیت‌های این مدیریت به شرح زیر است:

  • برنامه‌ریزی، سازماندهی، سرپرستی، هدایت و كنترل برنامه‌ها و فعالیت‌های حفاری، چاه‌های توصیفی، توسعه‌ای و تعمیراتی در جهت نیل به اهداف تعیین شده به‌ویژه میزان بهره‌برداری و تولید در این حوزه.
  • برنامه‌ریزی و پیش‌بینی میزان احتیاجات، انجام مناقصات مختلف جهت تامین كالاهای مورد نیاز در حوزه حفاری و ترمیم چاه‌ها.
  • نظارت بر تنظیم قراردادهای پیمانكاران، تهیه و تنظیم بودجه سالانه و اجرای قراردادهای مربوطه در حوزه حفاری و ترمیم چاه‌ها.هماهنگی، برنامه‌ریزی، تدارک و هدایت گروه‌های عملیات در كنترل هرگونه فوران احتمالی چاه‌ها.
  • مطالعات در زمینه شناخت و توصیف پدیده‌های زمین ساختی حوزه خلیج فارس و دریای عمان و به كارگیری آن در امر تولید منابع هیدروكربوری.
  • تهیه گزارش پیش‌بینی، كنترل و هدایت چاه‌های در حال حفاری (عمودی، انحرافی، افقی) در میادین تولیدی از كف دریا تا عمق نهایی.
  • خدمات اخذ مغزه (نمونه كامل سنگ) و آنالیز آن جهت تعیین خواص سنگ مخزن و نمودارگیری از گل حفاری (ضمن حفاری چاه‌های توصیفی).
  • بهینه‌سازی كمی و كیفی فعالیت‌ها در بخش عملیات نمودارگیری و مطالعات پتروفیزیک در جهت افزایش و نگهداشت تولید مخازن هیدروكربنی در میادین مشترک و غیر مشترک.
  • اخذ كلیه نمودارهای مورد نیاز امور فنی در چاههای باز و لوله جداری / آستری در مناطق عملیاتی.
  • بررسی داده‌های به دست آمده از عملیات نمودارگیری در مناطق عملیاتی توسط نرم‌افزارهای ارزیابی پتروفیزیكی، اعمال تصحیحات مورد نیاز محیطی، تعبیر و تفسیر نهایی، استخراج پارامترهای اساسی و كلیدی پتروفیزیكی و مدل‌سازی مخزن.

تماس با شرکت نفت فلات قاره ایران 02123942000